>
<<
>>
<< >>

12.3. Qj(z)

, .

, . .

. . , . (11.7)

(12.6),

(11.10), .

(12.16) .

, , , :

, .

.

(12.6),

, (12.17) , . (12.17)

,

(12.18) .

. , (12.16) (12.18) (12.16) (12.18) , . , , , ,

, , .

<< >>