>
<<
>>
<< >>

-

- (CN-). :

, -. . 0,72 , . , - . , 150 -. , . 0,98 , . . , . , , , . .

- 25,03 , , , CN .

- , , , ) , , ), ), . , . , , . , N 1 :

, , , (, 15 ). . , , , ) , , , 18,6. CN , - , CN .

) ) . - . , . ) ) ), ) . , N, ), ) ). , . , . , .

    (17.14)

, , , . , (4,6), (90).

- .

<< >>