>
<<
>>
<< >>

13.2. Qj(z)

X . , . , 12, [. (12.13)],

(13.10)

. [. (11.18)], (13.5). , [. (13.2)],

, (13.12).

(13.12) (12.12), : , . , , , , , . 15.

,

. .

2 (13.13).

, 12, ( [. (12.14)]

(13.14)

X, .

<< >>