>
<<
>>
<< >>

10.3.

10.3.1.

, . , (1) (2) . , (1) , Y . , v w . , v . , , . , , ,

. , ,

, , (1), , . ,

    (3)

, ( ) ( ); , , , . , ( )

, :

, (5) , , , . 10.2. , .

, (5) , (1).

<< >>