>
<<
>>
<< >>

.4. ( -)

, G , :

0 - . G , -, .

-, .

2. G :

-,

, , ,

4. G , -,

, 1, . G

, ,

k , -, ,

2 , , . , -, -. 1 , 3. 4 3.

<< >>