:

, 1

  

/ . . . . . . . 1. , , / . . . . . ./ . . . . .: , 1981 736 .

700 , , . , , , - , , . . , .

, ( , , ), , , (, , , , ) .

, -, , , - , .

1
I.
1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.4.2.
1.1.4.3.
1.1.4.4.
1.1.4.5.
1.1.4.6.
1.1.5.
1.1.5.2.
1.1.5.3. ()
1.1.6.
1.1.7. .
2.
2.1.
2.1.2.
2.1.2.1. IUPAC
2.1.2.2.
2.1.2.3.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.4.1.
2.1.4.2. -
2.1.5.
2.1.5.1.
2.1.5.2. -
2.1.5.3. , ,
2.1.6.
2.1.6.1. .
2.1.6.2.
2.1.6.3.
2.1.6.4.
2.1.6.5.
2.1.6.6. ,
2.1.6.7. -
2.1.6.8. -
2.1.7.
2.1.7.1.
2.1.7.2.
2.1.7.3.
2.1.7.4.
2.1.8. -
2.1.9.
2.1.9.1.
2.1.9.2.
2.1.9.3.
2.1.9.4.
2.1.9.5.
2.1.9.6.
2.1.9.7.
2.1.9.8.
2.1.9.9.
2.1.10.
2.2.
2.2.2.
2.2.2.1.
2.2.2.2.
2.2.2.3.
2.2.2.4.
2.2.2.5.
2.2.2.6.
2.2.2.7.
2.2.2.8.
2.2.2.9.
2.2.2.11.
2.2.3.
2.2.3.1.
2.2.3.2.
2.2.3.3.
2.2.3.4.
2.2.3.5.
2.2.3.6.
2.2.3.7.
2.2.3.8.
2.2.3.9.
2.3. ,
2.3.1.
2.3.1.2.
2.3.2.
2.3.2.2.
2.3.2.3.
2.3.2.4.
2.3.2.5.
2.3.2.6.
2.3.2.7.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.5.2.
2.3.6.
2.3.6.2.
2.3.6.3.
2.3.7.
2.3.8.
2.3.9.
2.3.9.2.
2.3.10.
2.3.10.2.
2.3.10.3.
2.3.10.4.
2.3.10.5.
2.3.10.6.
2.3.10.7.
2.3.10.8.
2.3.10.9.
2.3.10.10.
2.3.11.
2.3.12.
2.3.13.
2.3.13.1.
2.3.14.
2.3.15.
2.4.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.3.1.
2.4.3.2.
2.4.3.3.
2.4.3.4.
2.4.4.
2.4.4.1.
2.4.4.2.
2.4.4.3.
2.4.4.4.
2.4.5.
2.4.5.1.
2.4.5.2.
2.4.5.3.
2.4.5.4.
2.4.6.
2.5.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.5.5.
2.5.6. -
2.5.6.1. [15]
2.5.6.2. [21]
2.5.6.3. , -
2.5.6.4.
2.5.6.5. IV
2.5.6.6. V
2.5.6.7. VI [18, 56]
2.5.6.8. VII [18, 25, 56]
2.5.7.
2.5.8. [96]
2.5.9.
2.5.9.1.
2.5.9.2.
2.5.9.3. [126]
2.5.9.4.
2.6.10. [126]
2.5.11. [153]
2.5.12. [162]
2.5.13. -
2.5.14. ,
2.5.15.
2.5.16.
2.5.17.
2.5.18.
2.6.
2.6.2.
2.6.2.1. ( )
2.6.2.2.
2.6.2.3. ( )
2.6.2.4.
2.6.3.
2.6.4. 4n-
2.6.5.
2.6.6.
2.6.7.
2.6.8.
2.6.9.
2.7.
2.7.1.2.
2.7.1.3.
2.7.1.4.
2.7.1.5. :
2.7.1.6.
2.7.2.
2.7.2.2.
2.7.2.3.
2.7.2.4.
2.7.5.2.
2.8. , ,
2.8.1.
2.8.1.1. ,
2.8.1.2.
2.8.2.
2.8.2.1.
2.8.2.2.
2.8.3.
2.8.3.1.
2.8.3.2.
2.8.3.3.
3.
3.2.
3.2.1.
3.2.1.2.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.3.1.
3.2.3.2.
3.2.4.
3.2.4.1. -
3.2.4.2.
3.2.4.3.
3.2.5.
3.2.5.1.
3.2.5.2.
3.2.5.3.
3.2.6.
3.2.6.1.
3.2.6.2.
3.3.
3.3.1. -
3.3.2.
3.3.3.
3.3.3.1. SN2
3.3.3.2.
3.3.3.3. SN1
3.3.3.4.
3.3.3.5.
3.3.3.6.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.6.1. b-
3.3.6.2.
3.3.6.3.
3.3.6.4. b-
3.3.6.5. a- ( )
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.2.1. , -
3.4.2.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.5.1. [2+2]-
3.4.5.2. [4+2]-
3.5.
3.6.
3.6.1.
3.6.1.2. -
3.6.1.3.
3.6.1.4.
3.6.2.
3.6.2.1.
3.6.2.2.