:

  

.., .., .. . .: . . 1972. - 232 .

, . . .

, , , , , .1.
2.
2.1. .
2.2. .
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4. , .
4.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
2.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.2.
6.3.
7.
7.2.
8.
8.1. .
8.2. .
8.3.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
3. ͨ.
11.
11.2.
11.3.
11.4. qj
11.5. qj
11.6.
11.7.
12.
12.2. Qj(z)
12.3. Qj(z)
12.4. ...
13.
13.2. Qj(z)
13.3. Qj(z)
13.4. ...
14. .
15.
4.
17. ,
18.
5.
20.
21.
22.
23.
6.
25.
26. ,